Avtal och priser

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Vi är i ständig beredskap för att kunna hjälpa just dig vid eventuella strömavbrott.

På denna sidan hittar du aktuella priser och avtal för samtliga elnätstjänster. Nuvarande priser gäller från och med 2019-01-01.

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige. Du hittar villkoren i listan till höger.

Prislista

Säkring

Fast avgift*

Rörlig avgift**

16 A (lägenhetstariff)

484 kr/år

60,4 öre/kWh

16 A

2 104 kr/år

45,5 öre/kWh

20 A

2 904 kr/år

45,5 öre/kWh

25 A

3 864 kr/år

45,5 öre/kWh

35 A

6 250 kr/år

45,5 öre/kWh

50 A

9 400 kr/år

45,5 öre/kWh

63 A

12 300 kr/år

45,5 öre/kWh

80 A

19 300 kr/år

45,5 öre/kWh

100 A

23 300 kr/år

45,5 öre/kWh

125 A

28 400 kr/år

45,5 öre/kWh

160 A

35 200 kr/år

45,5 öre/kWh

200 A

43 000 kr/år

45,5 öre/kWh

Gatubelysning

5 500 kr/år

42,7 öre/kWh

*Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
** Inklusive energiskatt 34,7 öre/kWh

Priserna är exklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
  • Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.

Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 10 000 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Ackordstariff

Ackordstariff debiteras enligt Säkringstariff 16 A.

Avgift vid inflytt

Vid inflytt tas en avgift ut om 240 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Om anläggningen är frånkopplad och du vill att anläggningen tillkopplas utanför ordinarie arbetstid tillkommer en avgift på 800 kronor. Våra elmätare är fjärrmanövrerade vilket innebär att vi på distans medger tillslag och att du själv får tillkoppla anläggningen via brytaren på elmätaren. Kontakta din hyresvärd om du inte har tillgång till elmätaren.

Frånkoppling vid avtalsbrott

Vid frånkoppling enligt avsnitt 6 i de Allmänna avtalsvillkoren utgår avgift med 500 kronor för frånkoppling och 500 kronor för återinkoppling (ej momspliktig tjänst).

Tillgång till pulsutgång på elmätaren

Vi på HEM Nät kan leverera pulser för dels aktiv och dels reaktiv effekt. Pulsen består av en fri växlande kontakt. Vi ansvarar för att pulsen levereras fram till en plint där du som kund ansluter. Vi levererar plinten. Tillgång till pulsutgång kostar 2 000 kronor i installationskostnad per anlägging samt en månadsavgift på 250 kronor per impuls, indexuppräkning enligt KPI med basmånad januari 09.

Kontroll av elmätare

Önskas kontroll av elmätare genomförs kontrollen av vårt kontrollorgan enligt gällande standarder. Avgift för kontroll av mätare är 800 kronor. Skulle det visa sig att elmätaren inte uppfyller ställda krav utgår ingen avgift.

Effektabonnemang (över 200 A, min 135 kW)

Abonnemangen är årsvisa och ska minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt under året, dock lägst 135 kW. Ändring av abonnerad effekt ska ske vid kalenderårsskifte och framställningar om ändring ska vara oss tillhanda minst en månad i förväg*.

Ökning av högspänningsabonnemang kan medföra en anslutningsavgift enligt vid tidpunkten gällande nätprislista.

Tariff 2019

NÄT 0,4

NÄT 10

Leveransspänning

 

0,4 kV

10 kV

Fast avgift

kr/år

8 000

16 000

Abonnemangsavgift

kr/kW, år

171

137

Effektavgift

kr/kW, år

389

296

Överföringsavgift

öre/kWh

4,6

3,4

Energiskatt

öre/kWh

34,7

34,7

Reaktiv effekt överuttag

kr/kVAr

342

274

Provdrift

Ny kund, som vid avtalstidens början har svårt att bedöma sitt effektbehov, kan medges rätt att bestämma den abonnerade effekten i efterhand efter viss tids provdrift (max tre månader). Provdriftstidens längd avgörs dock med hänsyn till leveransens karaktär och gällande regler för effektdebitering. Provdrift kan även medges vid större utökning av abonnemanget (riktvärde 25% eller mera).

Kunden preliminärdebiteras under provperioden. Efter provperiodens slut fastställs abonnemanget vilket minst ska motsvara den högsta under året uttagna medeleffekten per entimmesperiod.

Inmatningsabonnemang

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan. Priser, avgifter och ersättningar är angivna exklusive mervärdesskatt.

Spänningsnivå 0,4 kV 10 kV 
Tariff In 0,4 m In 0,4  In 10 s  In 10 
Effekt max 43,5 kW > 43,5 kW  max 1 500 kW  > 1 500 kW 
Fast avgift (kr/år) - 1 500 1 500 16 000
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) - - - 85
Ersättning för inmatad el (öre/kWh) - 5 - 3 - 2,8 - 2,8
Elnat.jpg

Kontakta oss

Vill du har mer information om våra olika abonnemang eller övriga elnätstjänster får du gärna kontakta oss.