BYLARS_HEM20171025_Personal_Varumarkeshandbok_Tekniker_Nick_Robarth_0009.jpg

Digitalisering för ett säkrare elnät

Vi på HEM håller en hög leveransgaranti i elnätet på över 99.990 procent vilket vi naturligtvis är stolta över. Vi har också länge arbetat med att säkra elnätet. Nu trappar vi upp arbetet ytterligare i ett samarbete med företaget dLab för att med nya digitala verktyg analysera data i nätet och på så vis förebygga avbrott och genomföra förebyggande åtgärder i nätet.

Samarbetet med dLab började i mindre skala som ett pilotprojekt med övervakning av en mindre del av elnätet. Sedan dess har projektet expanderat och övervakningen täcker nu cirka 70 procent av HEM:s nät. Genom att övervaka nätet och framför allt förändringar i nätet kan vi tidigt få signaler när något händer eller är på gång att hända. På så vis kan vi arbeta proaktivt med underhåll och förebygga avbrott i stället för att tvingas rycka ut när avbrotten redan är ett faktum och kunderna drabbats.

Den nya tekniken gör det också möjligt att med mindre personalinsatser skapa ett säkert nät med en trygg elförsörjning ut mot kund.

Unik algoritm

Anledningen till att vi på HEM valt dLabs system är deras unika algoritm som analyserar data i nätets stationer. Genom denna data får vi tidiga varningar om något är på gång att hända på den övervakade delen av nätet. HEM är inte det enda bolaget att dra fördel av den digitala tekniken. Även bolag som Falkenbergs Energi och EON har anammat systemet för att säkra sina nät.

Jonas Stenberg, ingenjör i elkraft på HEM Nät, håller i projektet för HEM:s räkning och ser många fördelar både tekniska och ekonomiska.

-Främsta fördelen är att vi förhoppningsvis kan upptäcka brister i nätet och åtgärda dem innan de orsakar driftfel. Vid ett driftfel får driftpersonal ett meddelande om vad för typ av fel det är och det minskar åtgärdstiden. Vi utökar även kontrollen över el-kvaliteten i nätet vilket säkrar upp att kunderna får den kvalitén de betalar för.

Slipper manuell kontroll

Det är så vi här vi helst vill arbeta. Men insatser före avbrotten och inte när något redan hänt, konstaterar Jonas Stenberg. Med den här tekniken behöver personalen på Nät inte heller sitta och aktivt kolla nätet. Händer något kommer informationen automatiskt.

-Med dLabs system slipper vi att manuellt kontrollera all mätdata som vi har för det gör dLab och meddelar oss när något överstiger bestämda gränsvärden. Det underlättar nätsanalysen, förklarar han.

Planerade avbrott, för underhåll eller andra åtgärder, där kunderna i god tid informeras om vad som ska ske innebär inte att man som elbolag förlorar sin trovärdighet eller att man, i värsta fall, förlorar kunder. Det innebär inte heller stora ekonomiska tapp som ett regelrätt avbrott kan göra. Förhindrar man ett enda avbrott kan man spara i storleksordningen 150 000 kronor beroende på avbrottstid, bortkopplad effekt och icke levererad energi.

Ännu tryggare nät

Den här nya tekniken med att spåra svagheter i elnätet påminner en del om det som HEM:s VO Produktion infört ute på kraftvärmeverket på Kristinehed där underhållsavdelningen satt ut ID-detektorer på utvalda delar i anläggningen för att också där få tidiga indikationer på om något är på väg att gå sönder och var man ska sätta in åtgärder.

Med nya sätt att på digital väg spåra fel kan dagens pålitliga nät alltså bli ännu tryggare framöver. Bra för både HEM och alla kunder.