4_(2).jpg

Ingen sortering från flerfamiljshus

Med start i december 2019 kommer vi att sluta köra in hushållsavfall från kommunens flerfamiljshus till den optiska sorteringsanläggningen. Anledningen är att vi sedan en tid haft för dålig kvalitet på matavfallet i de gröna påsarna.

 Detta har fått negativa konsekvenser för slurrytillverkningen, alltså det som ska bli biogas och biogödsel. Därför tvingas vi nu till åtgärder för att förbättra situationen.

Sedan sommaren 2017 sorterar hushållen i Halmstad ut sitt matavfall i den gröna plastpåsen för att maten ska kunna bli biogas och biogödsel. Hushållens avfall sorteras i vår optiska sorteringsanläggning så att gröna matavfallspåsen kan gå till förbehandling inför rötning och restavfallet kan gå till förbränning. De gröna påsarna öppnas efter sorteringen och matavfallet mixas, mals och krossas samt blandas ut med vatten till den röra, ”slurry,” som ska rötas till biogas och gödsel. För att matavfallsslurryn ska få bli gödsel måste den hålla en viss kvalitet och vara fri från alltför stora mängder föroreningar. Därför gör vi tester på alla transporter som går från Halmstad till biogasanläggningen i Borås för rötning. De synliga föroreningarna i slurryn får inte överstiga en maxgräns på 20. Denna gräns kommer redan nästa år att sänkas till max 10 varför många anläggningar som vår i Halmstad som producerar slurry har ett stort arbete framför sig för att nå de satta kvalitetskraven.

Ingen sortering hos flerfamiljshus

Vår slurry håller sedan en tid tillbaka inte ens årets krav utan har nått ända upp till 37 på skalan vilket medfört att ingen rötningsanläggning nu vill ta emot materialet från oss. För att komma till rätta med problemet har vi därför beslutat att från och med den här veckan sluta ta in avfall från kommunens flerfamiljshus i sorteringen. Beslutet tas med bakgrund av att vi efter plockanalyser, där vi öppnat och kontrollerat innehållet i gröna matavfallspåsar från kommunens olika områden, sett att villaområdena till 95 procent bara slänger matavfall i sina gröna påsar medan påsarna från flerfamiljshus generellt innehåller 50 procent matavfall och 50 procent rent skräp och restavfall.

- De här kontrollerna fick oss att inse att vi kanske var väl ambitiösa när vi från första början sa att alla hushåll i hela Halmstad ska med i matavfallsutsorteringen. I många kommuner, som hållit på flera år, har man inte alls med flerfamiljshusen. Vi vet av erfarenhet att det är svårare att nå ut med information och även kontrollera att den efterlevs i områden där alla slänger i gemensamma miljörum där man är anonym och kan slänga lite vad som helst, säger HEM:s Kommunikationschef Anders Bredfell.

Genom att bara ta in avfall från villaområdena hoppas vi få en bättre kvalitet på matavfallet så att vi kan fortsätta tillverka slurry för biogas och biogödsel och även fortsättningsvis ingå i det miljösystem som alla svenska kommuner är ålagda av Regeringen att bidra till vad gäller matavfallsinsamling.

Lösning på sikt

Vi kommer framöver att föra en dialog med fastighetsägarna till flerfamiljshusen om en lösning på sikt. En tanke är att i miljörummen sätta ut separata kärl för gröna matavfallspåsen där de hyresgäster som vill sortera ut matavfall kan fortsätta att göra så. På så vis får vi bättre koll på vad som slängs bland de gröna påsarna i flerfamiljshusen och kan därmed säkra kvaliteten.


Villaområdena berörs alltså inte av den här åtgärden utan kan fortsätta sortera ut matavfallet i gröna påsen.

- Vi inser att det finns en risk att även villaägarna förlorar tilltron på det här med matutsorteringen när vi plockar bort lägenheterna. Men det är faktiskt en värdefull insats man gör när man sorterar ut maten till biogas och gödsel. Det är ju också därför som vi måste se till att det blir rätt och så bra det bara går, säger Anders Bredfell.

Beslutet att Halmstad skulle sortera matavfall med hjälp av optisk sortering togs av HEM:s ägare kommunen genom politikerna i fullmäktige 2013.