HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Riktlinjer för miljö och arbetsmiljö

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen samt öka bolagets värde.

Genom aktivt miljöarbete bidrar HEM till en bättre livsmiljö lokalt, regionalt och globalt, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft och lever upp till omvärldens förväntningar.
Vi åtar oss att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete och att arbeta för att förebygga förorening och minska vår negativa miljöpåverkan. Vår målsättning är att driva och utveckla ett miljöarbete i ständig framkant.

Vår egen arbetsmiljö ska präglas av säkra arbetsplatser och arbetsrutiner, som väl uppfyller gällande lagstiftning och interna riktlinjer för de anställda. Vi åtar oss att ständigt förbättra vår hantering av arbetsmiljöfrågor och att arbeta förebyggande för att motverka skador eller ohälsa. HEM skall tillgodose de grundläggande baskraven, något som alltid måste fungera och som vi inte får tumma på:

 • Miljö
 • Arbetsmiljö 
 • Leveranssäkerhet
 • Lönsamhet

För oss innebär detta att:

 • Vi ska följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.
 • Vi följer våra värderingar-omtanke, engagemang, ansvar och öppenhet.
 • Vår arbetsmiljö ska vara säker, utvecklande och trivsam/attraherande.
 • Vår verksamhet ska bedrivas systematiskt och strukturerat utifrån tydliga mål, riktlinjer och rutiner som beskrivs i vårt ledningssystem.
 • Vårt arbete med miljö- och arbetsmiljöfrågor skall ständigt förbättras med ambitionen att möta våra kunders och medarbetares behov och förväntningar samt att miljöanpassa verksamheten.
 • Varje medarbetare ska aktivt bidra till en bra yttre miljö och god arbetsmiljö.
 • Våra leverantörer och entreprenörer ska känna till HEM:s riktlinjer för miljö och arbetsmiljö väl och vid utförande av arbeten åt HEM bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.
 • Vi redovisar öppet vår verksamhet och dess resultat för myndigheter, kunder, allmänheten, anställda och andra intressenter.
Senast uppdaterad:
2018-10-19 08:20
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB