HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Anslutning till elnätet

Om du bygger nytt hus behöver du ansluta dig till elnätet. Elnätsföretaget i ditt område har ensamrätt och skyldighet att ansluta dig. Din elinstallatör monterar mätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs i huset. HEM Nät utför sedan själva elanslutningen och monterar elmätaren. Kom ihåg! Ta kontakt med en behörig elinstallatör i god tid innan bygget påbörjas!

Så här ansluts du till elnätet

 • Du och din elinstallatör tar tillsammans fram underlaget för elanslutningen. Beställningen görs sedan via en föranmälan som ska vara undertecknad av dig som beställare, du står själv för anslutningsavgiften. Föranmälan lämnas till HEM Nät tillsammans med karta/situationsplan med förslag till placering och utförande av utvändigt mätarskåp eller elrum och serviscentral. Ange alltid på föranmälan när anläggningen beräknas vara klar för tillkoppling annars kan vi inte planera in när anslutningen ska utföras och den riskerar då att bli senarelagd till förmån för föranmälan med angivna datum. Oftast är det din elinstallatör som lämnar in föranmälan.
 • Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar max 25 A (t.ex. villor) i områden där det finns elnät utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdrag behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning. 

  Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen behöver vi en komplett beställning som regel sex månader före anslutning, då elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut.

 • Vi behandlar din beställning så fort vi har fått in den och skickar sedan en bekräftelse med prisuppgift till dig.
 • Du som kund ansvarar själv för grävning och förläggning av rör inom egen tomt enligt HEM Näts anvisningar. Röret ska ha gul färg, invändig slät yta samt vara försedd med dragtråd och vara förlagd på minst 0,35 meters djup. Se även fil nedan.
 • När elinstallationen i anläggningen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till HEM Nät via en färdiganmälan. Om anläggningen uppfyller ställda krav kan vi ansluta och montera elmätaren inom fem arbetsdagar efter mottagen färdiganmälan.
 • Klart! Du blir ansluten till elnätet.


Kom ihåg:

 • Om du vill ha ett elhandelsavtal från tillkopplingsdatumet måste du anmäla det till det elhandelsföretag som du har valt innan tillkopplingen sker. I annat fall får du ett s. k. tillsvidareavtal till dess att du tecknat elhandelsavtal.

Tillfällig anslutning

Om du behöver ström under viss tid, t ex vid byggnation, kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. Detta tar, om det finns tillräcklig kapacitet i befintligt elnät i närheten, fem arbetsdagar från det att vi har fått in en beställning från din elinstallatör. En tillfällig anslutning får man ha högst ett år, behövs anslutningen längre tid än ett år ska detta vara avtalat med HEM Nät innan tillkoppling sker.

Vid en tillfällig anslutning ska kundens mätarskåp placeras vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation eller kabelskåp. Serviskabeln får vara högst fem meter lång, såvida inte annat överenskommits med HEM Nät. Kund ansvarar för serviskabeln som ska vara förlagd i rör. Serviskabel ska finnas i mätarskåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 4G10 mm2 Cu. Mätarskåpet ska också vara försett med jordfelsbrytare för uttag till och med 63A. Svensk standard SS 437 01 20 ska följas.

Så här ansluts du tillfälligt till elnätet:

 • Elnätsföretaget i ditt område har ensamrätt och skyldighet att ansluta dig.
 • Ta kontakt med en elinstallatör i god tid. Elinstallatören monterar sedan ett byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som du behöver och beställer sedan elanslutningen från HEM Nät genom en s. k. föranmälan som ska vara undertecknad av dig som beställare.
 • HEM Nät monterar elmätare och ansluter byggskåpet.
 • Det tillfälliga abonnemanget avslutas genom en skriftlig anmälan till HEM Nät.

Ändra din elinstallation

Bygger du om och vill flytta din elanslutning, ändra säkringsstorlek, dela upp elen för att få separata räkningar för olika delar av huset, utöka från enfas till trefas eller göra andra ändringar av din elanslutning? Kontakta i så fall en behörig elinstallatör.

Kom ihåg!
Vissa ändringar av din elinstallation kan kräva insatser av HEM Nät som kan medföra kostnader för dig som kund.

Senast uppdaterad:
2018-02-12 15:42
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB