HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Konsumenträtt el

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren NÄT2012K (rev) och EL2012K. Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument reglerar också konsumentens rätt när det handlar om el från HEM. Här hittar du de särskilda vilkoren.

På denna sida har vi samlat all nödvändig information om konsumenträttigheter (avseende el).

Kontakt

Har du klagomål kan du gå in och ange ärendet på vår kundklagomålssida. Har du ersättningsanspråk på grund av elavbrott eller inverkan av el och vill göra en skadeanmälan finner du information om detta här.

Externa rådgivare och myndigheter

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  Som konsument kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå om du vill ha information eller råd om elmarknaden. Besök www.energimarknadsbyran.se
 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten(konsumenttvister). ARN rekommenderar en lösning av tvisten.

  ARN prövar även tvister om skadestånd mellan fysiska personer och juridiska personer eller enskilda näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband med den fysiska personens näringsverksamhet. ARN rekommenderar en lösning av tvisten.

  Konsumenten kan därutöver vända sig till ARN för att få information om nämndens praxis.

  Mer information Allmänna reklamationsnämnden finner du på http://www.arn.se/.
 • Energimarknadsinspektionen
  Du kan vända dig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet.

  Du kan också vända dig till Energimarknadsinspektionen med en anmälan om att elnätsföretaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. Om konsumenten har ett intresse i saken ska Energimarknadsinspektionen fatta ett beslut i ärendet inom två månader från att anmälan kom in till myndigheten. Beslutet innebär en bedömning av om Energimarknadsinspektionen ska gå vidare med ärendet inom ramen för den vanliga tillsynsverksamheten.

  Därutöver prövar Energimarknadsinspektionen tvister om kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter, ersättning för inmatning av el samt nättariffer för mindre produktionsanläggningar.

  Mer information om Energimarknadsinspektionen finner du på http://www.ei.se/.

Energieffektivisering

 • Halmstads kommuns Energi- och klimatrådgivning (http://www.halmstad.se/miljoenergi/energiochklimatradgivning.265.html)
  Energi- och klimatrådgivningen är oberoende och öppen för allmänhet, företag och organisationer i Halmstads kommun. Förutom enskild rådgivning riktar sig energi- och klimatrådgivningen också mot grupper till exempel vid deltagande i mässor och föreläsningar.
 • Energimyndigheten (http://www.energimyndigheten.se/sv/)
  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. På energimyndighetens hemsida kan du få råd om energieffektiviseringsåtgärder och göra en energikalkyl för ditt hus eller din lägenhet.
Senast uppdaterad:
2017-03-23 15:09
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB