elvag-montage.jpg

Är elvägar framtiden för Halmstads fordon?

Elektrifiering är ordet på allas läppar just nu då ökade klimatförändringar kräver att vi går ifrån fossila bränslen och hittar nya lösningar. Universitetsstudenterna Camilla Dehlin och Emil Vik antog i vintras uppdraget att undersöka hur framtidens teknologi kan fungera för kommunens verksamheter och om det finns en affär i elvägar för ett bolag som HEM och en kommun som Halmstad.

Camilla Dehlin och Emil Vik, båda civilingenjörsstudenter på programmet Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm men numera bosatta i Halmstad, kontaktade själva HEM när det var dags för examensarbetet i intresse av att studera något kopplat till energisystem och hållbar utveckling. Från HEM:s sida nappade Robert Bergqvist, chef för Innovation och Affärsutveckling, direkt på studenternas förfrågan och samarbetet var ett faktum.

Just den innovativa biten lockade oss när Robert föreslog att vi skulle undersöka elvägar och mer fördjupat identifiera möjligheter och utmaningar för affären kring elvägar för ett bolag som HEM och en kommun som Halmstad, förklarar Emil.

Camilla gillade att HEM redan i ett så här tidigt skede vill involvera den potentiella kunden (kommunen) för att sätta kundperspektivet först och därefter utifrån det leta tekniska lösningar.

Det var intressant att fokusera på den potentiella nyttan för kunden. Samt att ett kommunalt bolag som HEM jobbar med elvägar är roligt och innovativt. Det är det inte alla som gör, konstaterar hon.

För Robert Bergqvist handlar elektrifieringen om framtiden för våra transporter men också för HEM:s utveckling och kundaffärer. Men kanske framför allt att bolaget kan bli en möjliggörare för ägaren kommunen.

Just nu handlar det om att hitta kundvärdet vi kan skapa för kommunen genom elektrifiering. Precis som vi för drygt 40 år sedan skapade mervärde genom fjärrvärmen. Kommunen står inför utmaningar med höjda bränslepriser och fluktuerande elpriser, men har verksamheter där det är viktigt att kunna planera budgetar och kostnader. Utifrån det borde det finnas en affär i elvägar, säger Robert Bergqvist.
robert_bergqvist.jpg

Att titta på nya innovationer för en mer elektrifierad framtid, framför allt för transporter, ligger också i linje med Sveriges klimatmål om att vara fossilfritt till 2045 och Energiföretagen Sveriges ”Färdplan Energi, elektrifiering av transportsektorn”, som även HEM strävar mot.

Sverige ligger idag i framkant i att utforska elvägar med piloter i Lund, Visby, Gävle-Sandviken och Arlanda. Beslut har även tagits av Regeringen att anlägga Sverige första permanenta elväg på E20 mellan Örebro-Hallsberg.

Emil och Camilla identifierade ett antal utmaningar för HEM om man vill etablera elvägar. Bland annat ägarförhållandena kring vägnätet, där Trafikverket äger mycket vägar även inne i kommunen. Det kommer krävas dialog, samarbete och överenskommelser med Trafikverket.

studenter_elvagar_KTH.jpg
Trafikverket har stort fokus på elvägar i syfte att elektrifiera tunga transporter. De är en stor aktör och vad de gör och beslutar kommer att få stor påverkan på andra som vill bygga elvägar. Det affärsmässigt bästa skulle vara att använda samma tekniklösning överallt. Men vissa lösningar som lämpar sig för tunga fordon, fungerar inte för lätta fordon, vilket kan leda till utmaningar, säger Emil.

Att identifiera vilka vägar som ger mest värde om de elektrifieras är en annan utmaning. Likaså att identifiera vilken lösning som passar bäst utifrån vilka transporter som går på de utvalda vägarna. Emil och Camilla har undersökt hur stor nytta kommunens olika verksamheter och dess transporter kan ha av elvägar.

Vi har sett att det är väldigt viktigt med tillförlitliga fordon. Eftersom kommunens verksamheter har blandade transportbehov, kan dynamisk laddning behöva kompletteras med stationär laddning för att skapa värde för alla. Det här beror också på vilka vägar som elektrifieras, berättar Camilla.

Elvägars fördelar är många. Genom laddning under färd kan batteristorleken i fordonen minskas, vilket kan innebära lägre inköpspris och möjliggöra för fler fordon att elektrifieras. Minskad batteristorlek kan också reducera fordonens produktionsrelaterade utsläpp, samt leda till lägre energiförbrukning under körning.

När examensarbetet i förra veckan presenterades för representanter från kommunen, var Emil och Camillas uppdrag över och arbetet lämnades över till Robert Bergqvist som nu får ta med slutsatserna i det fortsatta arbetet.