Stylish christmas stars in window, decorations of building or shops in european city street. Modern Christmas festive decor for winter holidays. Sweden illuminated stars. Merry Christmas. Magic time

Höjning av elnätsavgiften vid årsskiftet

De rekordhöga elpriserna påverkar inte bara själva elprisfakturan. Priserna slår även mot elnätsavgiften och tvingar nu HEM Nät AB till en höjning i början av nästa år.

Under året har Svenska Kraftnät och Eon höjt elnätsavgifterna rejält. Dessa höjningar påverkar kostnaderna för överföringsavgiften hos både regionnätsägare (som exempelvis E.ON och Vattenfall) och lokalnätsägare (som HEM).

Som många vet har vi i år haft rekordhöga elpriser. När elpriset stiger påverkar det även elnätsavgifterna eftersom elnätsföretagen måste täcka upp för förluster i elnätet. All el som transporteras genom våra nät når inte användarna utan en del förvinner på vägen från produktionsanläggning till kund som värme, så kallade nätförluster. Eftersom kunderna ändå måste få sin el får vi på elnätsföretagen köpa in el för att kompensera förlusten. Om elpriset står högt blir kostnaden också högre för att täcka förlusterna. Det drabbar elnätsföretagen och i nästa steg också elkunderna.

Med anledning av de ökade kostnaderna måste vi på HEM Nät höja elnätsavgiften för våra kunder den 1 januari 2023 förutom för våra större effektkunder som får en höjning den 1 februari 2023. Höjningen blir cirka 24 procent vilket är högt sett till vad vi tidigare behövt göra. 

Vi vet att det inte är någon stor tröst men HEM ligger, enligt den årliga Nils Holgerssonrapporten, fortfarande väldigt bra till i jämförelsen över billigast elnätsavgift, med en sjunde plats av 290 kommuner.

Mycket i samhället har blivit dyrare under året och vi förstår att ännu en avgiftshöjning kommer att slå hårt mot många kunder. Vi beklagar att vi i det här läget måste genomföra den här höjningen.

Så här fungerar elnätsavgiften

Sveriges elnät består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elnätets ”motorvägar” som överför elen som produceras i norr till användarna söderut i Sverige. Regionnäten är regionala nät som ansluter till lokalnäten som i sin tur överför elen till slutkunder som företag och konsumenter. Halmstads Energi och Miljö Nät AB:s elnät är ett lokalnät.

Ökar stamnätets kostnader förs dessa vidare i avgifter till regionnätet som i sin tur för sina avgifter vidare till lokalnätet som i sin tur för det vidare till elnätskunderna. På så vis betalar man som elnätskund hos HEM Nät även för stamnät och regionnät genom sin elnätsfaktura till lokalnätet.

Att elnätsavgifterna höjs handlar inte om att HEM vill göra vinster på kunderna.  Elnätet ligger under det så kallade monopolet där verksamheterna måste bära sina egna kostnader och bolagen inte får göra oskälig vinst eftersom kunderna inte har möjlighet att själva välja vem som utför tjänsten. Myndigheten Energimarknadsinspektionen reglerar därför vilka intäkter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder enligt den så kallade intäktsramsmodellen.