Raps.jpg

Vår styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun som även väljer vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

Styrelse - Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) 

HEM:s uppdrag är att:

  • Bedriva produktion, distribution samt och handel med energi, och tillhandahålla tjänster i anslutning därtill
  • Insamla, transportera, behandla och återvinna avfall
  • Anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn.

Vd är Håkan Kånge.

Styrelse - Halmstads Energi och Miljö Nät AB 

Helägt dotterbolag till Halmstads Energi och Miljö och vd är Kristina Hedvall.

Sammanträdesdagar 2023

  • 15 februari
  • 19 april
  • Resterande sammanträdesdagar beslutas av den nya styrelsen på styrelsens första sammanträde den 19 april

Styrelseprotokoll