Anslutningsavgifter

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring. Samtliga priser på sidan anges exklusive moms.

Nyanslutning lågspänning (0,4 kV)

För anslutningar debiteras i normalfallet en schabloniserad anslutningsavgift enligt tabellen nedan med tillägg för eventuella merkostnader som exempelvis sprängning och tjältining. Offert lämnas i övriga fall.

Avgiften förutsätter att du svarar för grävning och förläggning av rör inom tomt till av oss på HEM Nät anvisad plats.

Anslutningsavgift

Avstånd (fågelvägen) till närmaste kabelskåp eller nätstation med tillräcklig kapacitet för anslutningen.

Servissäkring 0 - 200 meter 201 - 600 meter Anslutningsavgift enligt kolumn till vänster (0 – 200 meter) med tillägg enligt nedan för del som överstiger 200 meter
16 A - 25 A 22 100 kronor 189 kronor/meter
35 A 28 250 kronor 250 kronor/meter
50 A 34 400 kronor 250 kronor/meter
63 A 39 730 kronor 250 kronor/meter
80 A 46 700 kronor 250 kronor/meter
100 A 54 900 kronor 400 kronor/meter
125 A 65 150 kronor 400 kronor/meter
160 A 79 500 kronor 400 kronor/meter
200 A 95 900 kronor 700 kronor/meter
250 A 13 900 kronor + 410 kronor/A 700 kronor/meter + 250 kronor/meter för varje extra samförlagd kabel.

Nyanslutning högspänning (10 kV)

Vid nyanslutning till HEM Näts distributionsnät erlägger högspänningskunder i normalfallet en anslutningsavgift om 50 000 kronor för anslutning till högspänningsnätet samt 300 kronor för varje kW ansluten effekt med följande eventuella tillägg:

  • 100 meter serviskabel, schaktning, återställning och eventuell asfaltering ingår. Kostnader över 100 meter debiteras.
  • Övriga merkostnader debiteras som ett tillägg på anslutningsavgiften exempelvis sprängning och tjältining.

Avgiften förutsätter att du svarar för grävning och förläggning av rör inom egen tomt till av oss på HEM Nät anvisad plats.

Utökning

  • Vid utökning av anslutning betalas mellanskillnaden mellan respektive anslutningsavgift enligt avgift för nyanslutning.
  • Ändring till trefasanslutning, från enfas- eller tvåfasanslutning, där servisledningen behöver bytas debiteras med 6 000 kronor exklusive moms.

Tillfällig anslutning

Behöver du ström under byggtiden eller annan elanslutning under en begränsad tid kan du genom din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning av oss. Begränsad tid innebär max 1 år, vid behov av längre anslutningstider krävs medgivande från oss på HEM Nät innan tillkoppling.

Avgift för tillfällig anslutning debiteras enligt tabellen nedan. Med tillägg för eventuella merkostnader, exempelvis bomkörningar.

Servissäkring

Avgift tillfällig anslutning

16 A - 25 A 3 000 kronor
35 A - 63 A 5 000 kronor
80 A - Verklig kostnad, dock lägst 5 000 kronor

Priserna förutsätter att anslutningen kan göras i befintligt nät utan att förstärkningar krävs.

Servisändring (max 63A)

Flytt av fasadskåp/flytt av mätare till fasadskåp

Pris 5 000 kronor

Förutsättningar:

Kundens elinstallatör ska ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 40 kronor/meter.

Ny anslutning vid rivning - nytt hus byggs på tomten

Alternativ 1:

Byggström (tillfällig elanslutning) i mellantiden

Del 1: Frånkoppling av mätare samt uppsättning av byggström inför rivning.
Pris:

- 16-25 A 3 000 kronor
- 35-63 A 5 000 kronor

Förutsättningar:

Kunden elinstallatör ska frilägga vår kabel vid tomtgräns. HEM skarvar kabeln och tillkopplar byggström (den gamla kabeln blir därmed spänningslös).

Del 2: Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning.
Pris 5 000 kronor

Förutsättningar:
Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. HEM förlägger ny kabel, skarvar och tillkopplar mätare. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 40 kronor/meter.

Alternativ 2:

Endast utflyttning av fasadskåp till tillfällig stolpplacering, inga skarvar

Pris 1 000 kronor

Förutsättningar:
HEM frånkopplar. Kundens elinstallatör ska själv flytta ut fasadskåpet (under HEM:s överinseende). Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset skicka ny färdiganmälan till HEM. HEM tillkopplar efter att kundens elinstallatör själv (under HEM:s överinseende) har flyttat fasadskåpet till den nya placeringen.

Obs! Detta förfarande är endast möjligt om befintlig kabellängd är tillräcklig. Ska fasadskåpet sitta på annan plats där det krävs skarvning av kabeln får kund beställa ”Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning” (5 000 kronor).