Batterilager – en smart investering

För företag eller bostadsrättsföreningar kan batterilager minska elkostnaderna, kapa egna effekttoppar och/eller bli en inkomstkälla genom att ansluta sig till stödtjänster.    

 

Historiskt har vattenkraft, kondenskraft och gasturbiner kunnat leverera flexibilitet till elmarknaden. Nu kan nya typer av resurser – exempelvis batterilager – bidra med flexibilitet och stabilitet i elnätet. För företag eller bostadsrättsföreningar kan batterilager minska elkostnaderna, kapa egna effekttoppar och/eller bli en inkomstkälla genom att ansluta sig till stödtjänster.

Elektrifiering ska fasa ut fossilt bränsle 

Sveriges energisystem genomgår en stor omställning för att fasa ut fossila bränslen. Omställningen handlar bland annat om utbyggnad av förnybara energikällor som vind- och solkraft, elektrifiering av fordonsflottan och konvertering till elintensiva processer inom industrin. En utmaning när elkraftsystemet förändras i snabb takt är svårigheten att hålla systemet i balans. Därför kommer resurser som kan bidra till flexibilitet, till exempel batterilager, att utgöra viktiga komponenter i omställningen.

Energilager – från små batterier till stora anläggningar

Energilager är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att lagra och omfördela energi i kraftsystemet. Pumpkraft, vätgas och batterier är exempel på energilager. Batterilager har snabb aktiveringstid för att hantera kortare variationer och lokala flaskhalsar i elsystemet. Batteriteknik är inte nytt, men tillverkningen har utvecklats och kostnaden gått ner. Därför finns det nu möjligheter med allt från mindre batterier på ett fåtal kilowatt till storskaliga batterianläggningar i megawatt -klassen. De större anläggningarna är skräddarsydda för att leverera flexibilitet till elnätet.

Batterilager utanför HEM:s kontor

Ekonomisk- och miljömässig nytta med batterilager

I Sverige ser man nu en markant ökning av installerade batterilager på lokal och regional nivå. Utvecklingen drivs dels av behovet av flexibilitet i elsystemet, dels av efterfrågan hos privatpersoner och företag som vill ta del av de miljömässiga och ekonomiska värden som ett batterilager kan generera.

Det finns ekonomiska incitament för att investera i ett eget batterilager. Ett batterilager kan till exempel sänka effektkostnader genom att kapa bort effekttopparna. Batteriet kan laddas när spotpriset är lågt för att sedan använda den elen när spotpriset är högt (så kallat elprisarbitrage). Batterilager kan också bli en inkomstkälla genom att ansluta sig till stödtjänster. 

Andra ekonomiska motiv kommer att växa fram när batterilager installeras tillsammans med solceller eller nyttjas i mikronät, dvs delar energi mellan fastigheter i så kallade energigemenskaper.

Varför investera i batterilager?

  • Det mest lönsamma sättet att använda batterilager på idag är att ansluta till stödtjänster. Det ger kortare återbetalningstid på investeringen.
  • Batterilager kan användas för att kapa effekttoppar under en viss period på dygnet.
  • Ladda energilagret när elpriset är lågt och använd elen från energilagret när elpriset är högt, så kallat elprisarbitrage.
  • Vid eventuella strömavbrott kan Batterilager användas för att fortsatt få elförsörjning, så kallad ödrift vid elavbrott.
  • Om du har solceller har du möjligheten att lagra din egenproducerade solel och nyttja elen oavsett tid på dygnet.

Vad är en stödtjänst?

Svenska kraftnät (SvK) är systemansvarig för kraftsystemet i Sverige. Myndigheten  ansvarar för att upprätthålla kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Uppstår en störning i systemet har SvK tillgång till olika stödtjänster och åtgärder för att kunna återställa balansen i kraftsystemet, oavsett systemdrifttillstånd.

Batterilager – intressant för företaget eller bostadsrättsföreningen?

Batterilager är en viktig del i en omställning mot ett mer hållbart samhälle. Är du nyfiken på batterilager? Eller möjligheter med batterilager i kombination med solcellsanläggning? Då tar vi ett möte där vi tillsammans tittar på just dina förutsättningar.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss

Kvinna vid dator som tittar på sin mobil

Våra elavtal

Vill du ha full kontroll och förutsägbarhet vad gäller verksamhetens elpriser? Eller påverkar elprisets eventuella svängningar väldigt lite på den produkt eller tjänst din verksamhet erbjuder.

Solceller

Solceller

HEM arbetar dagligen med hållbara energi- och miljölösningar runt om i Halmstad. Solceller är för många ett viktigt och logiskt steg. Vill du veta mer? Låt HEM vara din guide genom hela processen, från strategi till idé och färdig lösning. 

Ladda elbil som tjänst

Laddning som tjänst

Laddning som tjänst är ett helhetserbjudande som gör det enkelt och bekvämt för våra kunder att ställa om till elektrifierade fordon. Du behöver inte tänka på svängningar på elmarknaden, teknikval, kundtjänst, reinvesteringsbehov, hur användarna ska betala, vilka lagkrav som kommer i framtiden m.m. Vi på HEM hjälper dig med helheten!