Avgifter och villkor - Företag

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Här hittar du aktuella avgifter och villkor för HEM Nät AB:s elnätstjänster.

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige. Du hittar villkoren i listan till höger.

Uttagsabonnemang - Till och med 200 A

Från och med 2024-01-01

Säkring Fast  avgift*     kr/år   Överförings-avgift  öre/kWh Energiskatt öre/kWh
16 A (lägenhetstariff) 703 26  42,8
16 A 2 783 11,6 42,8
20 A 3 637 11,6 42,8
25 A 4 860 11,6 42,8
35 A 7 630 11,6 42,8
50 A 11 512 11,6 42,8
63 A 14 908 11,6 42,8
80 A 24 127 11,6 42,8
100 A 28 736 11,6 42,8
125 A 36 136 11,6 42,8
160 A 44 020 11,6 42,8
200 A 52 269 11,6 42,8
Gatubelysning 7 145 11,6 42,8

*Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Priserna är exklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.
Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 14 400 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Ackordstariff

Ackordstariff debiteras enligt Säkringstariff 16 A.

Till och med 2023-12-31

Säkring Fast  avgift*
kr/år
Överförings-avgift
öre/kWh 
Energiskatt
öre/kWh
16 A (lägenhetstariff) 544 23,6  39,2
16 A 2 304 9,2 39,2
20 A 3 008 9,2 39,2
25 A 4 016 9,2 39,2
35 A 6 300 9,2 39,2
50 A 9 500 9,2 39,2
63 A 12 300 9,2 39,2
80 A 19 900 9,2 39,2
100 A 23 700 9,2 39,2
125 A 29 800 9,2 39,2
160 A 36 300 9,2 39,2
200 A 43 100 9,2 39,2
Gatubelysning 5 900 9,2 39,2

*Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Priserna är exklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.
Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 12 200 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Ackordstariff

Ackordstariff debiteras enligt Säkringstariff 16 A.

Uttagsabonnemang över 200 A

Från och med 2024-01-01

Abonnemangen är årsvisa och ska minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt under året, dock lägst 135 kW. Ändring av abonnerad effekt ska ske vid kalenderårsskifte och framställningar om ändring ska vara oss tillhanda minst en månad i förväg*.

Ökning av högspänningsabonnemang kan medföra en anslutningsavgift enligt vid tidpunkten gällande nätprislista.

Tariff NÄT 0,4 NÄT 10
Leveransspänning   0,4 kV 10 kV
Fast avgift kr/år 8 000 16 000
Abonnemangsavgift kr/kW, år 199 150
Effektavgift höglast kr/kW, år 450 321
Överföringsavgift öre/kWh 11,6 8,8
Energiskatt öre/kWh 42,8 42,8
Reaktiv effekt överuttag kr/kVAr 398 300

*I avtalet angivet abonnemang får ej utan särskilda skäl förändras under avtalstiden. Om särskilda skäl föreligger t ex eldsvåda, nedläggning eller varaktig omläggning av produktionen, kan undantag medges. I de fall då abonnemanget minskas kan viss avlösningsavgift för den minskade eller i förtid upphörda leveransen ifrågakomma.

Provdrift

Ny kund, som vid avtalstidens början har svårt att bedöma sitt effektbehov, kan medges rätt att bestämma den abonnerade effekten i efterhand efter viss tids provdrift (max tre månader). Provdriftstidens längd avgörs dock med hänsyn till leveransens karaktär och gällande regler för effektdebitering. Provdrift kan även medges vid större utökning av abonnemanget (riktvärde 25% eller mera).

Kunden preliminärdebiteras under provperioden. Efter provperiodens slut fastställs abonnemanget vilket minst ska motsvara den högsta under året uttagna medeleffekten per entimmesperiod.

Förklaring av avgifter

Tariffens giltighet

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att särskilt avtal tecknas.

Defintion av avgifter

Fast avgift: Innefattar även elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift. Avgiften erläggs per anslutningspunkt.

Abonnemangsavgift: Avgift erläggs för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek ska minst motsvarar den högsta uttagna medeleffekten per timme under året, dock lägst 135kW.

Abonnemang överuttag: Överskridande av abonnemang föreligger när den högsta uttagna medeleffekten per timme överstiger den abonnerade effekten och medför debitering av ett tillägg på abonnemangsavgiften med 100% för den del som överstiger den abonnerade effekten.

Effektavgift höglast: Avgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärderna från skilda månader under vintervardagar för uttagen medeleffekt per timme. För defintion av vintervardag se tidsbergrepp nedan. Effektavgiften preliminärsdebiteras. Slutreglering sker efter årets slut.

Effekt höglast överuttag: Överskridande av höglast effekt föreligger när debiteringsgrundande medeleffekt per timme överstiger den abonnerade effekten och medför debitering av ett tillägg på effektavgiften med 100% för den del som överstiger den abonnerade effekten.

Överföringsavgift: Avgift erläggs för energi överförd till anslutningspunkt.

Reaktiv effekt överuttag: I avgifterna för uttagsabonnemang ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50% av abonnerad aktiv effekt. Rätten till uttag anges som förhållandet mellan den under året högsta reaktiva medeleffekten per timme angiven i kVAr och abonnerad effekt i kW. För uttag ovan angivna gräns erläggs avgift enligt prislista.

Tidsbegrepp

Med vintervardag avses normalt måndag till fredag kl 06-22 under månaderna jan, feb, mars, nov och dec. Undantag är följande dagar, vilka kan infalla måndag till fredag: Nyårsdagen, Trettondag jul, Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk, Julafton, Juldagen, Annandag Jul och Nyårsafton. Med övrig tid avses all tid som inte är vintervardag. Angivna klockslag avser svensk normaltid. Detta betyder under sommartid en förskjutning framåt med en timma så att kl 06-22 enligt normaltid blir kl 07-23 vid sommartid.

Till och med 2023-12-31

Abonnemangen är årsvisa och ska minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt under året, dock lägst 135 kW. Ändring av abonnerad effekt ska ske vid kalenderårsskifte och framställningar om ändring ska vara oss tillhanda minst en månad i förväg*.

Ökning av högspänningsabonnemang kan medföra en anslutningsavgift enligt vid tidpunkten gällande nätprislista.

Tariff NÄT 0,4 NÄT 10
Leveransspänning   0,4 kV 10 kV
Fast avgift kr/år 8 000 16 000
Abonnemangsavgift kr/kW, år 162 130
Effektavgift höglast kr/kW, år 364 279
Överföringsavgift öre/kWh 9,2 4,7
Energiskatt öre/kWh 39,2 39,2
Reaktiv effekt överuttag kr/kVAr 324 260

*I avtalet angivet abonnemang får ej utan särskilda skäl förändras under avtalstiden. Om särskilda skäl föreligger t ex eldsvåda, nedläggning eller varaktig omläggning av produktionen, kan undantag medges. I de fall då abonnemanget minskas kan viss avlösningsavgift för den minskade eller i förtid upphörda leveransen ifrågakomma.

Provdrift

Ny kund, som vid avtalstidens början har svårt att bedöma sitt effektbehov, kan medges rätt att bestämma den abonnerade effekten i efterhand efter viss tids provdrift (max tre månader). Provdriftstidens längd avgörs dock med hänsyn till leveransens karaktär och gällande regler för effektdebitering. Provdrift kan även medges vid större utökning av abonnemanget (riktvärde 25% eller mera).

Kunden preliminärdebiteras under provperioden. Efter provperiodens slut fastställs abonnemanget vilket minst ska motsvara den högsta under året uttagna medeleffekten per entimmesperiod.

Förklaring av avgifter

Tariffens giltighet

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att särskilt avtal tecknas.

Defintion av avgifter

Fast avgift: Innefattar även elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift. Avgiften erläggs per anslutningspunkt.

Abonnemangsavgift: Avgift erläggs för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek ska minst motsvarar den högsta uttagna medeleffekten per timme under året, dock lägst 135kW.

Abonnemang överuttag: Överskridande av abonnemang föreligger när den högsta uttagna medeleffekten per timme överstiger den abonnerade effekten och medför debitering av ett tillägg på abonnemangsavgiften med 100% för den del som överstiger den abonnerade effekten.

Effektavgift höglast: Avgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärderna från skilda månader under vintervardagar för uttagen medeleffekt per timme. För defintion av vintervardag se tidsbergrepp nedan. Effektavgiften preliminärsdebiteras. Slutreglering sker efter årets slut.

Effekt höglast överuttag: Överskridande av höglast effekt föreligger när debiteringsgrundande medeleffekt per timme överstiger den abonnerade effekten och medför debitering av ett tillägg på effektavgiften med 100% för den del som överstiger den abonnerade effekten.

Överföringsavgift: Avgift erläggs för energi överförd till anslutningspunkt.

Reaktiv effekt överuttag: I avgifterna för uttagsabonnemang ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50% av abonnerad aktiv effekt. Rätten till uttag anges som förhållandet mellan den under året högsta reaktiva medeleffekten per timme angiven i kVAr och abonnerad effekt i kW. För uttag ovan angivna gräns erläggs avgift enligt prislista.

Tidsbegrepp

Med vintervardag avses normalt måndag till fredag kl 06-22 under månaderna jan, feb, mars, nov och dec. Undantag är följande dagar, vilka kan infalla måndag till fredag: Nyårsdagen, Trettondag jul, Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk, Julafton, Juldagen, Annandag Jul och Nyårsafton. Med övrig tid avses all tid som inte är vintervardag. Angivna klockslag avser svensk normaltid. Detta betyder under sommartid en förskjutning framåt med en timma så att kl 06-22 enligt normaltid blir kl 07-23 vid sommartid.

Inmatningsabonnemang 

Från och med 2024-01-01

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive mervärdesskatt och gäller under förutsättning att det finns elmätare för uttag som också kan mäta inmatningen.

Spänningsnivå 0,4 kV 10 kV 
Tariff In 0,4 m In 0,4  In 10 s  In 10 
Effekt max 43,5 kW > 43,5 kW  max 1 500 kW  > 1 500 kW 
Fast avgift (kr/år) - 1 000 1 000 16 000
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) - - - 89
Ersättning för inmatad el (öre/kWh) 8 8 7,6 7,6

Till och med 2023-12-31

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive mervärdesskatt och gäller under förutsättning att det finns elmätare för uttag som också kan mäta inmatningen.

Spänningsnivå 0,4 kV 10 kV 
Tariff In 0,4 m In 0,4  In 10 s  In 10 
Effekt max 43,5 kW > 43,5 kW  max 1 500 kW  > 1 500 kW 
Fast avgift (kr/år) - 1 000 1 000 16 000
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) - - - 77
Ersättning för inmatad el (öre/kWh) 12,7 12,7 9,5 9,5

Övriga tjänster och avgifter

Tillkoppling utanför arbetstid

Om anläggningen är frånkopplad vid inflytt och du vill att anläggningen tillkopplas utanför ordinarie arbetstid tillkommer en avgift på 800 kronor. Våra elmätare är fjärrmanövrerade vilket innebär att vi på distans medger tillslag och att du själv får tillkoppla anläggningen via brytaren på elmätaren. Kontakta din hyresvärd om du inte har tillgång till elmätaren.

Frånkoppling vid avtalsbrott

Vid frånkoppling enligt avsnitt 6 i de Allmänna avtalsvillkoren utgår avgift med 500 kronor för frånkoppling och 500 kronor för återinkoppling (ej momspliktig tjänst).

I ständig beredskap - dan elanläggningsansvarig hem jobbar med elledningar

I ständing beredskap

Elen är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Därför finns Dan och hans kollegor här hos oss - dygnet runt, varje dag. De ser till att din kaffebryggare kokar ditt livsviktiga kaffe, såväl på julafton som en helt vanlig måndag.

avbrottsersättning strömavbrott

Ersättning vid strömavbrott

Vi arbetar för att ni ska ha tillgång till den el som ni behöver - varje timme av varje dygn. Och vi har därför ständig beredskap. Men ibland uppstår ändå avbrott. Då kan du som företagare ha rätt till ersättning eller skadestånd.  

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.